Dostar­czamy pyszne i pożywne kanapki wyko­nane z naj­lep­szych, świe­żych skład­ni­ków.
Są one ide­al­nym roz­wią­za­niem na spo­tka­nia bizne­sowe, kon­fe­ren­cje, imprezy fir­mowe.
Ofe­ru­jemy wybór nie­ba­nal­nych kana­pek; mię­snych, wege­ta­riań­skich i wegań­skich.
Pro­po­nu­jemy nastę­pu­jące zestawy kanap­kowe:

  • Kanapki Super Maxi 40 kana­pek – 169 zl
  • Zestaw MIX 24 kana­pek – 119 zł
  • Zestaw MIX 12 kana­pek – 69 zł
  • Zestaw Stan­dard (3 skład­ni­kowe kanapki) 15 sztuk – 69 zł

Koszt dostawy to 8 zł na tere­nie Kra­kowa.