Dostar­czamy pyszne i pożywne kanapki wyko­nane z naj­lep­szych, świe­żych skład­ni­ków.
Są one ide­al­nym roz­wią­za­niem na spo­tka­nia bizne­sowe, kon­fe­ren­cje, imprezy fir­mowe.
Ofe­ru­jemy wybór nie­ba­nal­nych kana­pek; mię­snych, wege­ta­riań­skich i wegań­skich.
Pro­po­nu­jemy nastę­pu­jące zestawy kanap­kowe:

  • Kanapki Super Maxi 40 kana­pek

    • Zestaw MIX 24 kana­pek
    • Zestaw MIX 12 kana­pek
    • Zestaw Stan­dard

Koszt dostawy to 15 zł na tere­nie Kra­kowa.